தூண்டிகள், சுருள்கள், மூச்சுத் திணறல்

இண்டக்டன்சும்: ஒரு சாதனம் என்று காந்த ஆற்றல் மற்றும் அது கடைகள் ஒரு மாறியவர்களும் மின் ஆற்றல்.